1. BẢNG ĐỐI CHIẾU TỪNG TẦNG VỚI CÁC LOẠI CĂN HỘ CỤ THỂ DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Mặt bằng 1Mặt bằng 2Mặt bằng 3Mặt bằng 4

2. THIẾT KẾ CHI TIẾT LOẠI CĂN HỘ TƯƠNG ỨNG TỪNG TẦNG DỰ ÁN SCENIABAY NHA TRANG

CĂN HỘ A.01 DỰ ÁN SCENIA NHA TRANG CONDOTEL

CĂN HỘ A.02 SCENIA BAY

CĂN HỘ A.03 SCENIA BAY

CĂN HỘ A.04 DỰ ÁN SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ A.06 SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ A.07 SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ A.08 SCENIABAY NHA TRANG

CĂN HỘ A.09 DỰ ÁN SCENIC BAY NHA TRANG

CĂN HỘ A.10 DỰ ÁN NHA TRANG SCENIA

CĂN HỘ A.11 NHA TRANG SCENIA BAY

CĂN HỘ A.12 NHA TRANG SCENIA BAY

CĂN HỘ B.01 DỰ ÁN NHA TRANG SCENIA BAY

CĂN HỘ B.02 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ B.03 DỰ ÁN SCENIA BAY NAM TIẾN LÀO CAI

 CĂN HỘ B.04 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ B.05 CONDOTEL SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ B.06 CONDOTEL SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ B.07 SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ B.08 CONDOTEL SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ B.09 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ B.10 DỰ ÁN SCENIA NHA TRANG

3. CĂN HỘ A.01  DỰ ÁN SCENIA NHA TRANG CONDOTEL

CĂN HỘ A.01 DỰ ÁN SCENIA NHA TRANG CONDOTEL

Soạn thảoDiện tích tim tường: 65,75 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 58,78 m2

Kết cấu căn hộ A01 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

4. CĂN HỘ A.02  SCENIA BAY

CĂN HỘ A.02 SCENIA BAY

Soạn thảoDiện tích tim tường: 45,14 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 41,24 m2

Kết cấu căn hộ A02 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

5. CĂN HỘ A.04  DỰ ÁN SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ A.04 DỰ ÁN SCENIA NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 64,64 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 57,92 m2

Kết cấu căn hộ A04 Scenia Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

6. CĂN HỘ A.06 SCENIA  NHA TRANG

CĂN HỘ A.06 SCENIA NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 64,64 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 57,92 m2

Kết cấu căn hộ A06 Scenia Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

7. CĂN HỘ A.07  SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ A.07 SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 82,86 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 74,14 m2

Kết cấu căn hộ A07 Scenia bay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

8. CĂN HỘ A.08 SCENIABAY NHA TRANG

CĂN HỘ A.08 SCENIABAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 82,44 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 75,64 m2

Kết cấu căn hộ A08 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

9. CĂN HỘ A.09  DỰ ÁN SCENIC BAY NHA TRANG

CĂN HỘ A.09 DỰ ÁN SCENIC BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 45,15 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 40,21 m2

Kết cấu căn hộ A09 dự án Scenia bay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

10. CĂN HỘ A.10  DỰ ÁN NHA TRANG SCENIA

CĂN HỘ A.10 DỰ ÁN NHA TRANG SCENIA

Soạn thảoDiện tích tim tường: 45,15 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 40,21 m2

Kết cấu căn hộ A10 dự án Nha Trang Scenia

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

11. CĂN HỘ A.11  NHA TRANG SCENIA BAY

CĂN HỘ A.11 NHA TRANG SCENIA BAY

Soạn thảoDiện tích tim tường: 82,44 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 75,64 m2

Kết cấu căn hộ A11 Nha Trang Scenia Bay

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

12. CĂN HỘ A.12  NHA TRANG SCENIA BAY

CĂN HỘ A.12 NHA TRANG SCENIA BAY

Soạn thảoDiện tích tim tường: 82,86 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 74,14 m2

Kết cấu căn hộ A12 Nha Trang Sceniabay

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

13. CĂN HỘ B.01  DỰ ÁN NHA TRANG SCENIA BAY

CĂN HỘ B.01 DỰ ÁN NHA TRANG SCENIA BAY

Soạn thảoDiện tích tim tường: 65,75 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 58,78 m2

Kết cấu căn hộ B01 dựa án Nha Trang Scenia Bay

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

14. CĂN HỘ B.02  DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ B.02 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 46,06 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 42,12 m2

Kết cấu căn hộ B02 dự án Scenia bay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

15. CĂN HỘ B.03  DỰ ÁN SCENIA BAY NAM TIẾN LÀO CAI

CĂN HỘ B.03 DỰ ÁN SCENIA BAY NAM TIẾN LÀO CAI

Soạn thảoDiện tích tim tường: 46,06 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 42,12 m2

Kết cấu căn hộ B03 dự án Scenia bay Nam Tiến Lào Cai

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

S

16. CĂN HỘ B.04  DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ B.04 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 64,64 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 57,92 m2

Kết cấu căn hộ B04 dự án Scenia bay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

17. CĂN HỘ B.05  CONDOTEL SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ B.05 CONDOTEL SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 45,14 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 41,24 m2

Kết cấu căn hộ B05 Condotel Scenia bay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

18. CĂN HỘ B.06  CONDOTEL SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ B.06 CONDOTEL SCENIA NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 64,64 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 57,92 m2

Kết cấu căn hộ B06 Condotel Scenia Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

19. CĂN HỘ B.07 SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ B.07 SCENIA NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 45,14 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 41,24 m2

Kết cấu căn hộ B07 Scenia Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

20. CĂN HỘ B.08  CONDOTEL SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ B.08 CONDOTEL SCENIA NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 64,64 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 57,92 m2

Kết cấu căn hộ B08 condotel Scenia Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

21. CĂN HỘ B.09  DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

CĂN HỘ B.09 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 45,14 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 41,24 m2

Kết cấu căn hộ B09 dự án Scenia bay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

22. CĂN HỘ B.10  DỰ ÁN SCENIA NHA TRANG

CĂN HỘ B.10 DỰ ÁN SCENIA NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 64,64 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 57,92 m2

Kết cấu căn hộ B10 dự án Scenia Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

 XEM CHI TIẾT DỰ ÁN

Ngay từ bây giờ quý khách đã có thể tìm hiểu thông tin dự án để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư hấp dẫn tại các dự án căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp mang thương hiệu Scenia Bay Nha Trang.

CAM KẾT TƯ VẤN CHÍNH XÁC, NHIỆT TÌNH, TẬN TÂM

Thông tin liên hệ:

Tầng 2B, tòa R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0936 184 188

Email: [email protected]